close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگر...

آخرین ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
1 145 admin
0 113 admin
1 976 piskesvat
1 435 piskesvat
0 109 admin
0 117 admin
0 154 admin
0 149 admin
0 173 idea
0 174 idea
0 316 admin
0 308 bondar
0 278 bondar
0 454 admin
0 500 admin
0 749 admin
0 556 admin
0 465 admin
0 500 admin
0 447 admin

دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خود

دسته بندی: مهندسی مکانیک,
462 بازدید

دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خود

فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)

تعداد صفحات:120

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مكاترونيك  M.SC.

توضيحات و دانلود در ادامه مطلب

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مكاترونيك  M.SC.

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده
فصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق داده

مقدمه    3
1-1)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟    4
1-2)آگاهی وضعیتی     5
1-3)چند کاربرد تلفیق اطلاعات    7
1-4)تلفیق داده و مزایای آن    8
1-5)نمای کلی از سیستم تلفیق داده    9
1-6)تخصیص داده    12

فصل دوم: کلیات نحوه عملکرد ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش
 و روابط آنها

2-1)رادارهاي ردگير     15
2-2)رادارهاي ردگيري (تمركز پيوسته روي هدف) – رادارهاي STT    15
2-3) ردگيري در حين جستجو    16
2-3-1)الگوريتم ردگيري اهداف چندگانه مبتني بر TWS    17
2-3-2)اجزاي اصلي سيستم مبتني بر TWS    17
2-3-3)دادههاي ورودي    19
2-3-4)دروازه بندي    19
 2-4) تخصيص داده و موقعيت يابي دقيق    20
2-5)انواع ساختارهای تلفیق داده    21
2-6)الگوریتم های  تلفیق داده    23
2-7)تلفیق سلسله مراتبی    24
2-8)تلفیق جمعی    26
2-9) شبیهسازی مختصاتی دادهها در شبکه راداری    27

فصل سوم :بررسی انواع فیلتر ها و روش انجام این تحقیق

3-1)  فيلتر های پرکاربرد     29
3-1-2) فيلتر β-α    29
 3-1-3) خطاي مانور براي فيلتر β-α    31
3-1-4)  معيار انتخاب ضرايب فيلتر β-α    31
3-1-5) فيلتر β-α بهينه‌ي Benedict-Bordner    32
3-1-6) پايداري فيلتر β-α    34
3-2)فيلتر γ-β-α    34
3-2-1) فيلتر γ-β-α بهينه‌ی Benedict-Bordner    36
3-2-2) پايداري فيلتر γ-β-α    38
3-3) فيلترکالمن خطی    39
3-3) مزیت های فیلتر کالمن نسبت به فیلتر β-α    39
3-4-1) تاریخچه ی فیلتر کالمن    40
3-4-2) نویز سفید         42
3-4-3) تخمين خطی در سيستمهای ديناميک    43
3-4-4) پايداری فيلتر کالمن    46
3-4-5) سازگاری تخمين‌گر کالمن    48
3-4-6) شرايط اوليهي فيلتر کالمن    51
3-4-7) مدلهاي ديناميكي براي اهداف راداري به منظور ردگيري آنها    51
3-5) مدل سرعت ثابت     52
3-6) مدل شتاب ثابت    53
3-7)    حالت حدي فيلتر کالمن-فيلترβ-α و γ-β-α بهينه‌ی Kalata     55
3-8) فيلتر کالمن توسعه يافته     56
3-9)الگوريتم برهم کنش چند مدل (IMM)    59
3-9-1)پارامترهاي طراحي براي يك الگوريتم IMM    60
3-9-2)مهمترين مراحل الگوريتم IMM در هر سيكل    61
3-9-3))مدل دینامیکی و مشاهدات در الگوريتم IMM    62
3-9-5)مزاياي الگوريتم IMM    68

فصل چهارم: نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آنها

نتایج شبیه سازی    70
4-1) تلفیق در سطح مشاهدات    70
4-1-1) میانگین مربعات خطا یا MSE(Mean Square Error)     73
4-2)تلفیق داده در سطح داده‌های ردیابی    74
4-2-1) تلفیق داده به صورت Batch     75
4-2-2)کاهش خطای مکان یابی بوسیله فیلترکالمن    78
 4-2-3) تلفیق داده بصورت  سلسله مراتبی    79
4-2-4) مقایسه دو روش جمعی و سلسله مراتبی     81
4-2-5) کاهش نویز مکان یابی بوسیله افزایش تعداد رادارها ازدو به چهار    82
4-2-6) بررسی افزایش تعداد رادارها ازدو به چهاردر تلفیق (Hierarchical)    85

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی وپیشنهادات برای ادامه کار

5-1) بررسی عملکرد سنسور با برد های 50متر و120متر و200متر با....    90
5-2) بهبود خطای مکان یابی و سرعت یابی بوسیله مرکز تلفیق      93
5-3) نتایج حاصل از اعمال الگوریتم های تلفیق داده    96
5-4)پروژه مشابه (کاربرد دیتا فیوژن در سیستم های کمک راننده )...    97
5-5)موارد زیر جهت ادامه و گسترش دادن موضوع بررسی شده ...    98
برنامه نویسی مطلب    99
منايع    106


فهرست  اشكال :
شکل 1-1) هم پوشانی رادارهای ناوبری هوایی     9
شکل 1-2) تبدیل مختصات کارتزین  ,استوانه ای و کروی     12
شکل 2-1) بلوک دیاگرام کلی حلقه رد گیری TWS     18
شکل 2-2) بلوک دیاگرام جزیی حلقه رد گیری TWS     18
شکل 2-3) دروازه بندی     20
شکل 2-4) ساختار تلفیق متمرکز     22
شکل 2-5) ساختار تلفیق غیرمتمرکز     22
شکل 2-6) تلفیق در سطح مشاهدات     23
شکل 2-7) تلفیق در سطح بردارهای حالت    24
شکل 2-8) تلفیق سلسله مراتبی     26
شکل 2-9) تلفیق جمعی     26
شکل 2-10) تبدیل های مختصاتی تلفیق داده     27
شکل 3-1) بلوک دیاگرام فیلتر β-α    33
شکل 3-2) بلوک دیاگرام فیلتر γ-β-α    37
شکل3-3) نویز سفید    42
شکل 3-4) حلقه پرذازشی فیلتر کالمن     46
شکل 3-5) حلقه پرذازشی فیلتر کالمن توسعه یافته     58
شکل 3-6) حلقه پردازشی الگوریتم IMM    67
شکل 4-1) تلفیق در سطح مشاهدات     71
شکل 4-2) تلفیق در سطح مشاهدات     72
شکل 4-3) تلفیق در سطح مشاعدات با الگوریتم پیشنهادی     74
شکل 4-4) تلفیق در سطح داده های ردیابی     75
شکل 4-5) تلفیق داده بصورت Batch     75
شکل 4-6) مسیر حرکت واقعی هدف و مشاهدات رادارها     76
شکل 4-7) خطای مکان یابی  Local برای هر رادار     77
شکل 4-8) کاهش خطای مشاهدات بعد از فیلتر کالمن     78
شکل 4-9) مقایسه خطای مکان یابی فیلتر کالمن وتلفیق جمعی     79
شکل 4-10) تلفیق بصورت سلسله مراتبی     80
شکل 4-11)  مقایسه خطای مکان یابی فیلتر کالمن و. سلسله مراتبی    81
شکل 4-12) مقایسه تلفیق جمعی و سلسله مراتبی     81
شکل 4-13) خطای مشاهدات و فیلتر کالمن در سنسور شماره یک     82
شکل 4-14) خطای مشاهدات و فیلتر کالمن در سنسور شماره دو    83
شکل 4-15) خطای مشاهدات و فیلتر کالمن در سنسور شماره سه    83
شکل 4-16) خطای مشاهدات و فیلتر کالمن در سنسور شماره چهار     84
شکل 4-17) افزایش تعداد سنسور ها و مقایسه با الگوریتم Batch    85
شکل 4-18) افزایش تعداد سنسور ها و مقایسه با الگوریتم. Hierarchical    86
شکل 4-19) مقایسه الگوریتم تلفیق جمعی و سلسله مراتبی     86
شکل 4-20) خطای مکان یابی بعد از ردگیزی هدف در مرکز تلفیق    87
شکل 4-21) مقایسه خطای مکان یابی مرکز تلفیق و الگوریتم Batch    88
شکل 5-1)کاهش خطای مکان یابی با فیلتر کالمن    91
شکل5-2) کاهش خطای مکان یابی سنسور یک با فیلتر کالمن    92
شکل 5-3) کاهش خطای مکان یابی سنسور دو با فیلتر کالمن    92
شکل5-4) کاهش خطای مکان یابی سنسور سه با فیلتر کالمن    93
شکل5-5) بهبود خطای مکان یابی بعد از مرکز تلفیق    94
شکل 5-6)  بهبود خطلی سرعت  یابی بعد از مرکز تلفیق    94


چکیده:
 موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی سنسورهای رادار غیرمشابه میباشدکه از نظر دقت در برد سنجی و زاویه سنجی با هم متفاوت می¬باشند. این سنسورها جهت تشخیص بهتر موانع موجود در جاده در قسمت جلوی خودرو و در یک ردیف نصب شده اند. هر رادار داده های مربوط به گزارش خود از موقعیت هدف را به مرکز تلفیق داده ارسال می کند، با اعمال الگوریتم تلفیق داده به این داده ها می توان به تخمین دقیق تری از مکان و سرعت هدف دست یافت . روش انجام کار بدین صورت است که با اعمال روش تخمین فیلتر کالمن و کالمن توسعه یافته برروی اطلاعات ارسالی از سنسورها مقدار خطا کاهش یافته و سپس انواع روش های تلفیق اطلاعات سنسورها (سلسله مراتبی و جمعی) در دو سطح تلفیق داده های مشاهدات و تلفیق داده های ردیابی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تلفیق دادههای ردیابی به منظور یکپارچه کردن پوشش منطقه و بهبود دقت تخمین موقعیت هدف بعد از مرحله ردیابی میباشد که از معیار میانگین مربعات خطا  برای ارزیابی سامانه استفاده کرده¬¬ایم. نتایج حاصله نشان دادکه، خطای مکان یابی هر کدام از سنسورها علاوه بر دقت رادار به موقعیت هدف نسبت به رادار نیز وابسته است ديگر اينكه با افزایش تعداد سنسورها دقت مکان یابی بیشتر شده و رفته رفته دقت مکان یابی هدف با افزایش تعداد سنسورها بهتر شده است بطوریکه خطای مکان یابی مرکز تلفیق در هر لحظه بهتر از خطای مکان یابی تک تک سنسورهایی که در آن لحظه دارای هم پوشانی هستند می باشد.

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه شما از مطلب بالا چیست؟

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • پسورد کلیه فایل ها عبارت "http://www.goldenppt.ir/" می باشد.
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

تبلیغات


فروش شارژ سيم 

کارت