close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ترس و اضطراب - پاورپوینت طلایی

آخرین ارسال های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
1 126 admin
0 89 admin
1 960 piskesvat
1 420 piskesvat
0 94 admin
0 107 admin
0 146 admin
0 139 admin
0 159 idea
0 160 idea
0 301 admin
0 296 bondar
0 267 bondar
0 442 admin
0 491 admin
0 734 admin
0 544 admin
0 454 admin
0 488 admin
0 430 admin

پایان نامه ترس و اضطراب

877 بازدید

پایان نامه ترس و اضطراب

پایان نامه ترس و اضطراب

تعداد صفحات 98 word

تعریف ترس:

جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و موجود را برای مقابله با تهدید آماده می کند. ترس نیز که علامت هشدار دهنده مشابهی است که با اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی، قطعی و از نظرمنشاء بدون تعارض است. اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشاء همراه با تعارض است. به وضوح ترس نیز ممکن است به موضوعی نا خودآگاه، سر کوب شده و درونی مربوط باشد که به شیء در دنیای خارج انتقال یافته است.

ترس بعنوان یکی از رفتارهای تدافعی است که در حیات موجودات زنده و اجتناب آنها از خطر موثر است. بروز رفتار ترس در جانوران شامل واکنشهای اتونومیکی نورواندوکرینی و رفتاری است و در واقع یک پاسخ روانی فیزیولوژیکی به یک خطر حاد است.

مباحث عمده ای در ترس مطرح است ترس ناخودآگاه یا فطری که ترسی است که به ارث برده می­شود مثل ترس از صدای بلند یا محرک های دردناک و محرکی که آغاز کننده ترس است به عنوان محرک غیر شرطی نامیده می­ شود.

 

ادامه توضیحات و فهرست در ادامه مطلب

 

فصل اول. 1

1-1-2-تاریخچه ترس :2

1-1-3-نواحی مغزی درگیر در فرایند ترس:3

1-1-3-2-هیپوتالاموس(Hypothalamus) : یک قرار گاه عمده کنترل برای سیستم لیمبیک.... 4

1-1-3-3-سپتوم (Septum)5

1-1-3-4-آمیگدال(Amygdala)7

1-1-3- 5 اثرات تحریک آمیگدال:7

1-1-3-6- ناحیه خاکستری دور قنات سیلویوس( PAG):9

1-1-3-7-اتصالات بین آمیگدال و PAG:10

1-1-3-8 ناحیه تگمنتوم شکمی(VTA):10

1-1-3-9- هیپوکامپ(Hippocampus)11

1-2-نوروترانسمیترهای دخیل در فرایند ترس و اضطراب... 12

1-2-1-سروتونین(Serotonin):12

1-2-2-گابا(GABA):13

1-2-3-گلوتامات (Glutamate):14

1-2-4-نورآدرنالین(Noradrenaline):14

1-2-5- دوپامین(Dopamine):15

1-2-6-هورمون آزاد کننده کورتیکو تروپین(CRH)16

1-2-7-کوله سیستو کینین (CCK)17

1-2-8- استیل کولین(Acetylcholine) :17

1-2-9- ملاتونین(Melatonine) :17

1-2-10 اپیوئید ها(Opioides) :18

1-3- آزمون و روش اندازه گیری ترس و اضطراب:18

1-3-1-Elevated plus-maze(EPM) test19

1-4-مشخصات سیستماتیکی گیاه جوزبویا21

1-4-1- مشخصات خانواده. 21

1-4-2-مشخصات گیاه جوزبویا21

1-4-3-تاریخچه:22

1-4-4- قسمتهای مورد استفاده از گیاه:22

1-4-5- استفاده جوز در داروشناسی :23

1-4-6- سم شناسی :23

1-4-7- ترکیب شیمیایی گیاه جوز بویا24

1-4-8- متابولیسم :24

1-4-9- تاثیرات کلینیکی گیاه جوز بویا بر روی بدن. 25

1-4-10- تحقیقات جدید. 26

1-4-مشخصات سیستماتیکی گیاه خرزهره. 28

1-4-2- مشخصات خانواده. 28

1-4-2-مشخصات گیاه خرزهره. 28

1-4-3- ترکیب شیمیایی گیاه خرزهره. 29

1-4-4- خواص دارویی در طب سنتی.. 29

1-4-5- تاثیرات کلینیکی گیاه خرزهره بر روی بدن. 30

1-4-6- تحقیقات جدید. 30

فصل دوم. 33

مواد و روشها34

2-1-حیوان آزمایشگاهی.. 34

2-2 وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی مورد نیاز جهت انجام آزمایش.... 34

2-3-مواد و داروهای مورد نیاز. 36

2-4- گیاهان. 36

2-5- روش عصاره گیری.. 36

2-5-1- عصاره گیری به روش خیساندن الکلی.. 36

2-5-2-تعیین درصد رطوبت عصاره های جوز و خرزهره. 37

2-6-گروه های مورد آزمایش.... 39

2-7- روش انجام پژوهش.... 40

2-7-1-روش جراحی حیوان. 40

2-7-2- روش قرار دادن کانول راهنما در بطن مغز. 43

2-7-3- روش تزریق ماده شیمیایی پنتیلن تترازول (PTZ) به داخل ناحیه صفاق.. 45

2-7-4- روش تزریق دارو به داخل ناحیه بطن مغز. 45

2-8- روش ارزیابی ترس... 46

2-9- شاخصهای مورد سنجش.... 46

2-10- تایید کانول گذاری.. 48

2-10-1- کارهای بافت شناسی.. 48

2-10-2- آزمون Locomotion. 49

2-11- آزمون آماری.. 51

فصل سوم. 53

3-1-نتایج مربوط به گیاه جوز بویا:54

3-2-نتایج مربوط به گیاه خرزهره :69

4-1-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه جوزبویا :86

4-2-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه خرزهره :90

پیشنهادات:93

 

 

 

 

شکل 1-4-2-1-شکل برگ و گل گیاه خرزهره28

شکل2-1-1- موش آلبینو نر نژاد ویستار. 34

جدول 2-6-1- جدول گروه بندی گروههای آزمایشی مربوط به گیاه جوز بویا39

جدول 2-6-2- جدول گروه بندی گروههای آزمایشی مربوط به گیاه خرزهره40

شکل2-7-1-1- دستگاه استریو تاکس.... 42

شکل2-7-1-2- نحوه جراحی حیوان. 42

شکل2-7-2-1- نحوه قرار دادن کانول راهنما در مغز. 44

شکل2-7-4-1- نحوه تزریق دارو به داخل ناحیه بطن مغز. 45

شکل 2-8-1- روش ارزیابی ترس در حیوان به کمک دستگاه پلاسمیز. 46

شکل2-10-1-1- برش مغزی محل تزریق دارو. 49

نمودار2-10-2-1- مقایسه میانگین و انحراف معیار ورود به هر دو بازو در گروههای کنترل منفی (سالین) و کنترل مثبت (PTZ) و گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف از عصاره جوزبوآ بدون ماده PTZ. (حروف مشابه دارای عدم وجود اختلاف معنی داری (P<0.05) است.49

نمودار2-10-2-2- مقایسه میانگین و انحراف معیار ورود به هر دو بازو در گروههای کنترل منفی (سالین) و کنترل مثبت (PTZ) و گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف از عصاره جوزبوآ به همراه ماده PTZ. (حروف مشابه دارای عدم وجود اختلاف معنی داری (P<0.05) است.50

نمودار2-10-2-3- مقایسه میانگین و انحراف معیار ورود به هر دو بازو در گروههای کنترل منفی (سالین) و کنترل مثبت (PTZ) و گروههای مورد تزریق با مقادیر مختلف از عصاره خرزهره بدون ماده PTZ. (حروف مشابه دارای عدم وجود اختلاف معنی داری (P<0.05) است.50

نمودار 3-1- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوان در بازوی باز پس از تزریق گروه کنترل مثبت (PTZ 20mg/rat)در مقایسه با گروه کنترل (Saline). (در نمودار فوق N=6,P<0.05 و حروف نامتشابه دارای اختلاف معنی دار می باشند و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.(. 60

نمودار3-2- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 61

نمودار3-3- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 62

نمودار3-4- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 63

نمودار3-5 مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 64

نمودار3-6-مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 65

نمودار3-7 مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 66

نمودار3-8- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 67

نمودار3-9- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 600,300,150 μg/rat از عصاره جوز بویا در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 68

نمودار 3-10- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوان در بازوی باز پس از تزریق گروه کنترل مثبت (PTZ 20mg/rat)در مقایسه با گروه کنترل (Saline). (در نمودار فوق N=6,P<0.05 و حروف نامتشابه دارای اختلاف معنی دار می باشند و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.(. 75

نمودار3-11- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 76

نمودار3-12 مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 77

نمودار3-13- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 78

نمودار3-14 مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ به همراه ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 79

نمودار3-15- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 80

نمودار3-16- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی باز دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 81

نمودار3-17- مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد زمان حضور حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 82

نمودار3-18-.مقایسه میانگین و انحراف معیار درصد تعداد ورود حیوانات گروه تجربی تیمار شده با مقادیر 0.5,0.3,0.1 μg/rat از عصاره خرزهره در بازوی بسته دستگاه Elevated Plus- maze نسبت به گروه کنترل (Saline) و کنترل مثبت PTZ بدون ماده PTZ(20mg/kg).. (در نمودار فوق n=6 ، P<0.05 و حروف نا متشابه دارای اختلاف معنی داری و داده ها توسط انالیز اماری Anova one-way نشان داده شده است.). 83

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه شما از مطلب بالا چیست؟

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • پسورد کلیه فایل ها عبارت "http://www.goldenppt.ir/" می باشد.
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

تبلیغات


فروش شارژ سيم 

کارت